Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

GGAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-oo-il-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Wedi dod o hyd i rywbeth o ddiddordeb?

Wedi dod o hyd i hapddarganfyddiad neu wedi darganfod safle newydd hyd yn oed? Rydym wrthi'n diweddaru ac yn ehangu'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn barhaus, felly os oes gennych unrhyw wybodaeth newydd, cysylltwch ni

Ddim yn siwr beth rydych wedi dod o hyd iddo? Byddwn yn ceisio dweud wrthych beth yw'ch darganfyddiad; trefnwch apwyntiad i ymweld 'r Ymddiriedolaeth neu anfonwch ffotograffau atom.

Beth yw CAH?

Nod Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent yw darparu catalog cynhwysfawr o safleoedd archaeolegol a hanesyddol hysbys ar gyfer De-ddwyrain Cymru. Mae'r cofnodion yn cael eu diweddaru byth a hefyd, ac yn cael eu hehangu wrth i wybodaeth newydd ddod i'r fei.

Mae'r wybodaeth a ddelir yn y CAH ar gael i bawb sydd diddordeb, fel ymchwilwyr personol neu academaidd, grwpiau hanes lleol, myfyrwyr a phlant ysgol. Mae Archwilio nawr yn galluogi cynulleidfa fwy nag erioed o'r blaen i gyrchu'r wybodaeth.

Trwy ymweld 'r Ymddiriedolaeth, gellir holi CAH trwy system gwybodaeth ddaearyddol, ac mae cronfa ddata gynhwysfawr a chasgliad o fwy na 7,000 o ffeiliau papur sy'n cynnwys gwybodaeth fanwl am safleoedd penodol, gan gynnwys adroddiadau ar waith cloddio ac asesu, dogfennau, cynlluniau, mapiau a ffotograffau, yn ei gefnogi. Mae llyfrgell gyfeirio o destunau a chyfnodolion archaeolegol hefyd ar gael.

Addysgu'r cyhoedd mewn archaeoleg yw prif nod yr Ymddiriedolaeth, ac mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol yn adnodd hanfodol ar gyfer hyn. Mae'r CAH yn darparu man cyswllt canolog ar gyfer unigolion neu grwpiau sy'n ymchwilio i archaeoleg eu hardal leol yn Ne-ddwyrain Cymru. Byddwn yn aml yn mynd 'r cofnod digidol 'ar daith' i sioeau a digwyddiadau cyhoeddus i godi ymwybyddiaeth o archaeoleg a rhoi mwy o wybodaeth i'r cyhoedd am eu treftadaeth.

Mae'r Cofnod Amgylchedd Hanesyddol hefyd yn chwarae rl hanfodol mewn rheoli treftadaeth, hwyluso rheoli safleoedd unigol yn ogystal 'r dirwedd fel cyfanwaith.

Defnyddir y cofnod hefyd i ddarparu sail ar gyfer penderfyniadau ynglyn chynllunio a datblygu; gall swyddogion rheoli datblygiad roi cyngor ar sail y cofnod i awdurdodau cynllunio lleol a chontractwyr. Mae hyn yn caniatu asesu effaith datblygiad ar yr adnodd archaeolegol yn ddigon manwl. Os ymgymerir gwaith archaeolegol o ganlyniad i ddatblygiad, mae'r wybodaeth a ddaw i law o waith o'r fath yn cael ei bwydo'n l i'r CAH, gan ehangu'r cofnod i'w defnyddio yn y dyfodol.

Mynd i brif wefan GGAT yn www.ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk