Cofnod Amgylchedd Hanesyddo Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Dyfed banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Adobe pdf

Ymholiadau

Mae gwybodaeth CAH yn RHAD AC AM DDIM i'r cyhoedd ac i'r rheini sy'n gwneud ymchwil anfasnachol neu astudiaeth academaidd. Rydym yn croesawu ymholiadau dros y ffn, trwy lythyr, ffacs neu e-bost. Gofynnir i bob ymholwr lenwi Ffurflen Ymholi CAH a chydymffurfio ag Amodau a Thelerau mynediad i'n cofnodion. Mae aelodau o staff ar gael i gynorthwyo ag ymholiadau.

Oriau agor a Manylion cyswllt

Mae'r CAH ar agor i ymwelwyr bob dydd (trwy apwyntiad yn unig) o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.00am a 4.00pm. Cysylltwch Marion Page, Rheolwr CAH:

 • Rheolwr CAH
 • Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
 • Neuadd y Sir
 • 8 Stryd Caerfyrddin
 • Llandeilo
 • Sir Gaerfyrddin
 • SA19 6AF
 • Ffn. (01558) 823131
 • Ffacs. (01558) 823133
 • E-bost. her@dyfedarchaeology.org.uk

Llofnodi wrth Gyrraedd

Mae gofyn i ymwelwyr 'r CAH lofnodi yn y dderbynfa. Oherwydd rhesymau'n ymwneud diogelwch, rhaid cadw pob ambarl, bag a chs dogfennau yn y cypyrddau bach diogel a pheidio mynd nhw i ystafell Chwilio/Astudio'r CAH heb ganiatd ymlaen llaw. Gellir defnyddio cameru digidol neu ffonau symudol sydd dyfeisiau delweddu arnyn nhw fel modd o gopo gwybodaeth. Fodd bynnag, mae angen ceisio caniatd ymlaen llaw.

Cyfleusterau Defnyddwyr

 • Mae ystafell chwilio cyfrifiadurol dan oruchwyliaeth ar gael i'r rheini sy'n hen law ar ddefnyddio'r CAH. I ymholwyr sy'n anghyfarwydd 'r CAH, mae staff ar gael yn benodol i roi cyfarwyddiadau ac arweiniad
 • Mae ystafell chwilio/astudio'r CAH ar lawr gwaelod yr adeilad. Mae yna fynediad ramp i'r adeilad ac i'r tai bach ar y llawr gwaelod, gan gynnwys cyfleusterau i'r anabl sydd wedi'u hadeiladu i'r diben
 • Mae cyfleusterau cynhadledd ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mynediad i Lyfrgell Gyfeirio'r CAH sy'n cynnwys amrywiaeth o lyfrau a chyfnodolion archaeolegol
 • Mae cyfleusterau argraffu a llungopo ar gael (mae amodau hawlfraint yn berthnasol a chodir tl i adfer costau)

Hawlfraint

Parchwch y ffaith y cedwir hawlfraint ar yr holl ddata o'r CAH. Ceir defnyddio'r data at ddibenion ymchwil bersonol yn ddi-dl, ond rhaid i unrhyw beth a gynhyrchir o ganlyniad i ddefnyddio'r data gydnabod hawlfraint y ffynhonnell.

Bydd disgwyl i ddefnyddwyr CAH ufuddhau i'r holl gyfyngiadau hawlfraint a chyfyngiadau cyfreithiol eraill a allai fod yn berthnasol i wybodaeth ategol a gedwir yn y cofnod. Gall cofnodion ategol gynnwys deunydd y mae pobl/sefydliadau eraill yn cadw'r hawlfraint arno. Mae Deddf Diogelu Data 1998 hefyd yn rheoli rhyddhau rhai mathau penodol o wybodaeth.

Mynd i brif wefan Dyfed yn www.dyfedarchaeology.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk